Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประชาสัมพันธ์การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา

ประชาสัมพันธ์การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา

     การยางแห่งประเทศไทย จัดการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพารา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery