ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index