ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ "มาตรฐานคุณภาพยาสมุนไพร สารสกัด และวัตถุดิบ"