Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น ๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery