Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น" ตอนที่ ๖ "ศาสตร์แพทย์แผนไทย พาผู้สูงวัยเป็นสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
ตอนที่ ๖ "ศาสตร์แพทย์แผนไทย พาผู้สูงวัยเป็นสุข"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

: จากการสำรวจปัญหาสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงวัยในชุมชนที่อยู่ห่างไกล จะพบว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี... หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาก็คือ การช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้นำงานวิจัยด้านสาธารณสุขไปร่วมแก้ปัญหานี้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#สารคดีเทิดพระเกียรติ
#คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery