ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

📌📌📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563
😊😊ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/checkpasswithoutconfirm.aspx
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ต้องดำเนินการดังนี้
👉ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ในระบบ https://student.mytcas.com/
◀️กรณีละสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1– 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ https://student.mytcas.com/