Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย"

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย"

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย" โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://herb.nu.ac.th/thaimed/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery