Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำหนดจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (29 ตุลาคม ของทุกปี) ประจำปี 2565
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อถวายสดุดี พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เป็นประจำทุกปี
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery