Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ สุขโท

ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุภารัตน์ สุขโท

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Suparat Sooktho

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

    คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    เลขที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300, 4302 / 095-3616459

    โทรสาร 0-4547-4051

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

2555

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ. (กายภาพบำบัด)

2550

คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

          กายภาพบำบัด การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียน และการออกกำลังกาย                 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

           - Sooktho, S. (2013, September). Thai Massage-An Alternative Healing for Pain Relief. Poster session presented at the                       International Symposium Sharing Teaching and Research Experiences Among Partners in Social Sciences – Sciences                       Technology Forwarding to ASEAN Community, Hue, Vietnam.

           - สุภารัตน์ สุขโท และนภาพร เจริญยิ่ง.(2558). ผลระยะสั้นของการนวดไทยในการบรรเทาอาการปวด ความถี่และระยะเวลาของอาการปวด               ศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรัง. วารสารวิชาการหมอยาไทย, (2), 23-31.

           - ศิวรี เอี่ยมฉวี, รื่นฤดี พรหมประดิษฐ์, บุหลัน สุเทวี, จุฑามาส สุพรรณ และสุภารัตน์ สุขโท. (2559). ผลทันทีของการนวดไทยแบบราช                   สำนักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาต สัญญาณ 1 และ 3 หลัง). วารสารวิชาการหมอยาไทย, (1), 28-42.

           - ศิวรี เอี่ยมฉวี, รื่นฤดี พรหมประดิษฐ์, บุหลัน สุเทวี, จุฑามาส สุพรรณ และสุภารัตน์ สุขโท. (2559). ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราช               สำนักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาต สัญญาณ 1 และ 3 หลัง). วารสารวิชาการหมอยาไทย, (2), 25-34.

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

            - นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง Thai Massage-An Alternative Healing for Pain Relief ในงาน The International Symposium                  Sharing Teaching and Research Experiences Among Partners in Social Sciences – Sciences Technology Forwarding to                      ASEAN Community; 2013 Sep 17; Hue, Vietnam; 2013

           - นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง ประสิทธิผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการ                 ของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก                 แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (Corresponding author) พ.ศ. 2558            

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย 

           หัวหน้าโครงการวิจัย

              - ผลระยะสั้นของการนวดไทยในการบรรเทาอาการปวด ความถี่และระยะเวลาของอาการปวดศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรัง ประจำ                        ปีงบประมาณ 2557 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

              - ทุนสนันสนุนเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 จาก                                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

           ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

              - Effect of Thai Traditional Massage on Pressure Pain Threshold and Headache Intensity in Patients with Chronic Tension –                Type and Migraine Headache (ผู้ร่วมวิจัย) The Journal of Alternative and Complementary Medicine. June 2014, 20(6):                        486-492.

              - การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนภูมิปัญญา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ งบประมาณปี 2558

              - ภักศจีภรณ์ ขันทอง, สุภารัตน์ สุขโท, ศุภรัตน์ พันธ์พรหม, ขวัญฤทัย แทนหอม และวิศิษฐ์ชัย ระหาร. (2561). ผลทันทีของการฝึกฤๅษี                  ดัดตนต่อความยืดหยุ่นของหลังในผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, (7), 108-114.

              - พ.ศ. 2558 ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง (Corresponding author)

              - พ.ศ. 2559 งานวิจัยความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะแพทย์แผนไทย                      และ แพทย์ทางเลือก ปีการศึกษา  2558

              - พ.ศ. 2561 งานวิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559

           งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

              - การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือ (วิทยานิพนธ์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต)

 

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery