Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 2/1 โควตาโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2/1
ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติดังนี้
☝️ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ในระบบ https://student.mytcas.com/
✌️ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และ กรอกใบรายงานตัว วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🤟 รายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
ตรวจสอบรายชื่อ https://admission.ubru.ac.th/ หรือ http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/documents/2-1.pdf

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery