Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

คณะแพทย์แผนไทยและแพทยืทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3️⃣ รับตรงร่วมกัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 สาขาวิชา
---> สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน
---> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ จำนวน 20 คน
👨‍🔬คุณสมบัติ
---> จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
---> เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
---> ต้องมีสภาพร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนวด
📍เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนนสะสม GPAX
- คะแนน O-NET V-NET และ N-NET

📆ระหว่างวันที่ 17 - 27 เม.ย. 2563
🖱เว็บไซต์รับสมัคร >>> https://student.mytcas.com/
‼️(รอบนี้สมัครในระบบกลาง mytcas นะครับ)
📄รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ/จำนวนรับแต่ละสาขาวิชา >>> https://admission.ubru.ac.th/pdf/anouncement_r_3_2563.pdf หรือ https://student.mytcas.com/
 
 
 
 
 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery