TCAS'63 น้องเด็กซิ่ว เรียน กสพท ต้องการย้าย มหาวิทยาลัย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

น้องเด็กซิ่ว เรียน กสพท ต้องการย้าย มหาวิทยาลัย
นิสิต/นักศึกษาคณะแพทย์ฯ ทันตะฯ เภสัชฯ และ สัตวแพทย์ฯ ที่ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ ต้องการสมัคร TCAS63 รอบ 3 ในสาขาวิชาเดิม แต่ต่างมหาวิทยาลัย ต้อง ลาออก จากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงจะมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของ กสพท สามารถสมัครได้
มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการทำงานต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือในกรณีนี้แล้ว ขอให้น้อง ๆ รีบดำเนินการโดยด่วน ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563 ด้วยนะครับ