TCAS'63 การยืนยันอีเมลของผู้ปกครอง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

การยืนยันอีเมลของผู้ปกครอง

ถ้าน้องกรอกอีเมลในส่วนของผู้ปกครอง เมื่อน้องดำเนินการยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัคร หรือ กดยืนยันสิทธิ์ กดไม่ใช้สิทธิ์ หรือ กดสละสิทธิ์ ระบบจะส่งผลการดำเนินการไปทางอีเมลของผู้ปกครองให้ทราบด้วย

ทั้งนี้ ระบบจะส่งผลการดำเนินการให้เฉพาะอีเมลที่ได้รับการยืนยันอีเมลแล้วเท่านั้น ถ้าผู้ปกครองต้องการรับอีเมลแจ้งผลการดำเนินการ ต้องขอให้น้องเข้าระบบและกดยืนยันอีเมลของผู้ปกครองก่อนดำเนินการใด ๆ

Username & password เปรียบเสมือนสมบัติส่วนตัว �ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าให้ใครรู้โดยเด็ดขาด