ประชาสัมพันธ์การจองรายวิชาเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563