Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy)

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 8.30-17.00 น.
ห้องประชุมเทพจิตร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยากรโดย นิคสันต์ บุตรศรีวงค์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบสมัคร
ผู้เรียนจะได้เรียน
- ทฤษฎีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบ โฮมีโอพาธีย์
- ฝึกทักษะปฏิบัติการตอกยาตามศาสตร์ โฮมีโอพาธีย์
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
- ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู 094-2818585

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery