Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
✅รอบที่ 4/1
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65
👉หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👨‍⚕️คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกา่ 9 หน่วยกิต
📌รับนักศึกษาจำนวน 10 คน เท่านั้น!!
👉หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
👨‍⚕️คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
📌รับนักศึกษาจำนวน 10 คน เท่านั้น!!
📝ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 #ไม่มีสมัครออนไลน์
*ปวช. ปวส. กศน. หรือ เด็กซิ่ว ก็สมัครได้ตามคุณบัติสาขาวิชาที่กำหนด
📜รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร https://drive.google.com/.../1wD3EYY2wuw2-XIJe9M8.../view...
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 099-1946598

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery