Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

คณะแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS66 รอบ Portfolio

 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับจำนวน 40 คน เท่านั้น!!!)
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6 GPAX 2.00 ( 4 - 5 เทอม)
2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต
4. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
5. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (รับจำนวน 30 คน เท่านั้น!!!)
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. GPAX 2.00 (4 - 5 เทอม)
2. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น
เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
📅เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 14 ต.ค. 65
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร https://misdoc.ubru.ac.th/tcas_sys.../anouncement2566_10.pdf
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965
IG : ctam_ubru
TikTok : CTAM_UBRU
YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery