Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวภักศจีภรณ์ ขันทอง

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Phaksachiphon Khanthong

2. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    เลขที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300, 4302 / 092-3546249

    โทรสาร 0-4547-4051

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

วท.บ. (กายภาพบำบัด)

2548

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม (กายภาพบำบัด)

2550

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 5. ความเชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ งานวิจัยด้านการออกกำลังกาย และอาการปวดต่างๆ ในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ภักศจีภรณ์ ขันทอง, ทิพย์วรรณ สายเชื้อ, อาคม ทองบ่อ และ จีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์. (2561). การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16(1): 57-73.

- ภักศจีภรณ์ ขันทอง, สุภารัตน์ สุขโท, ศุภรัตน์ พันธ์พรหม, ขวัญฤทัย แทนหอม และวิศิษฐ์ชัย ระหาร. (2561). ผลทันทีของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความยืดหยุ่นของหลังในผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7(2): 108-114.

- ภักศจีภรณ์ ขันทอง. ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย 8(2): 75-84.

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

      -

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

     หัวหน้าโครงการวิจัย

       1)  การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

             ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

  1. นางสาวอนัญญา เดชะคำภู
  2. นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์

       2)  การเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตน การพอกยา และการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนร่วมกับการพอกยาในสตรีวัยกลางคนที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

             ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

  1. นางสาวกัณญณัฐ เทพสุริยานนท์
  2. นางสาวปริยาภัทร สิงห์ทอง
  3. นางอรชร ดวงแก้ว 

             งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                   -

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery