Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Ratchadaphorn Pisaipan

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

    คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    เลขที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300 / 089-5820525

    โทรสาร 0-4547-4051

             

 

4. ประวัติการศึกษา

          แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       กำลังศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

          การตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยยา วิธีหัตถการทางการแพทย์แผนไทย  การนวดรักษา การฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพด้วยการผดุงครรภ์ไทย

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

           - อัตราการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2555

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

           - 

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

                   ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย                

                1) การพัฒนาสื่อการสอนด้านการผดุงครรภ์ไทยต่อความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

            2) ประสิทธิผลของแผ่นแปะยาพอกแก้ลมกำเดา ต่ออาการปวดศีรษะไมเกรน

                   งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                    -

                  

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery