Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

อาจารย์ ดร.สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์

ประวัตินักวิจัย

          ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุพรรณฉัตร  หนูสวัสดิ์

          ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)

          ตำแหน่งบริหาร  -

          สถานที่ทำงาน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ที่อยู่ 71 หมู่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

          โทรศัพท์ : 083-6953411

          โทรสาร : -

          e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประวัติการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

                    ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549

                  

 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

                   ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553

             ระดับปริญญาโท

 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

                    ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556

              กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การเผยแพร่ : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเผยแพร่ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การเผยแพร่ :วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การเผยแพร่ :วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558

การเผยแพร่ :-

แหล่งทุน : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559

การเผยแพร่ :-

แหล่งทุน : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพร ทาแก้บวม (Anti-inflammatory mechanism of anti-swelling herbal recipe)

การเผยแพร่ : กำลังดำเนินการ

แหล่งทุน : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 1. ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การเผยแพร่ : กำลังดำเนินการ

แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery