Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย

 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีวเคมี)

- วท.ม. (ชีวเคมี)

- Ph.D. (Pharmaceutical Sciences Biochemistry)

ตำแหน่ง : คณบดี

อาจารย์ ดร.สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

 ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีววิทยา)

- วท.ม (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นนทพจน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

- พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ สุขโท

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

       
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)

- วท.บ.(ชีววิทยา)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

       
 

อาจารย์ ดร.ปัญจพร สันทัดเลขา

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)

 ตำแหน่ง : อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (แพทย์แผนไทย)     

- วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

คุณวุฒิการศึกษา :

-พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

- พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร ทรจักร์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

 

 

       

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

       

 

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

คุณวุฒิการศึกษา :

- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery