Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561

สารบัญ


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวปิยะพร  ทรจักร์      ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

8

1. พิจารณากลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยในมนุษย์

2. ข้อควรระวังในการทำวิจัยในมนุษย์

3. การปกป้องอาสาสมัครในกลุ่มเปราะบาง

1. พัฒนาการเขียนขออนุมัติจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

 

 

2. อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน”

 

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2562

ณ ห้องสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

8

1. แนวโน้ม ทิศทางการวิจัยในศตวรรษที่ 21

2. Building concept idea for research &  Writing a successful proposal

3. Searching informatics for proposal preparation and design research strategy

1. พัฒนาการเขียนขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

2. พัฒนาการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

 

 

3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

 

วันที่ 29-30 เมษายน 2562

ห้องโกมุท

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

16

1. การกำหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome: LO)

3. หลักการและขั้นตอนการสร้างข้อสอบ เพื่อประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

2. พัฒนาสร้างและออกแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางมุสิกร  ธุศรีวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

8

1. พิจารณากลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยในมนุษย์

2. ข้อควรระวังในการทำวิจัยในมนุษย์

3. การปกป้องอาสาสมัครในกลุ่มเปราะบาง

ได้พัฒนาการเขียนขออนุมัติจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์  และถ่ายทอดให้กับนักศึกษากลุ่มวิจัย

 

 

2. อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน”

 

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2562

ณ ห้องสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

8

1. แนวโน้ม ทิศทางการวิจัยในศตวรรษที่ 21

2. Building concept idea for research &  Writing a successful proposal

3. Searching informatics for proposal preparation and design research strategy

1. พัฒนาการเขียนขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

2. พัฒนาการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

 

 

3.การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

 

วันที่ 29-30 เมษายน 2562

ห้องโกมุท

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

 

16

1. การกำหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

2. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome: LO)

3. หลักการและขั้นตอนการสร้างข้อสอบ เพื่อประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

2. พัฒนาสร้างและออกแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


 แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวอนัญญา เดชะคำภู   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การดูแลและเทคนิคปฏบัติกับสัตว์ทดลอง

 

 

 

14-15 ก.พ. 2562 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

16

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองอย่างถูกต้อง เช่น การป้อนสารสกัด การจับ การชั่งน้ำหนัก การเก็บเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การเก็บอวัยวะ และการทำการุณยฆาตที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

การเรียนการสอนและการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง

 

 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

 

8-10 เม.ย. 2562

 

30

- การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

- การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวสมเจตน์ คงคอน ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่องร่างกายมนุษย์ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

19-22 ธันวาคม พ.ศ.2561

52

- สรีระ โครงกระดูกและร่างกายมนุษย์

- ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น

- เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัย

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวกัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์    ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

29-30 เมษายน 2562

12

วิธีการจัดการเรียนการให้เป็นไปตาม มคอ.3 ตลอดจนวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน

ปรับแผนการสอนและการประเมิน

2. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

พฤษภาคม 2562

6

ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประยุกในการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสุภาวดี  นนทพจน์       ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการบริการวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6

 

 

 

วันที่ 4-5 เมษายน 2562

ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

16

การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

 

 

 

 

การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริหารงาน การดำเนินการและกำกับติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทั้งในส่วนของการดำเนินงานและการจัดทำรายงานให้ถูกต้อง อีกทั้งยังได้มีการประยุกต์ใช้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้ลงสู่การปฏิบัติมากขึ้นและดำเนินการเป็นแนวเดียวกันอย่างถูกต้อง

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  ผศ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง     ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. International course ethics and responsible research

14-17 สิงหาคม 2561

32

จริยธรรมการวิจัยทั้งในมนุษย์ สัตว์ทดลอง และในห้องปฏิบัติการ

นำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและทำวิจัย

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นายพรกรัณย์  สมขาว        ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1.การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่องร่างกายมนุษย์

 

 

 

19 – 23 ธันวาคม 2561

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

30

ระบบ โครงสร้าง และการทำงานของแต่ละระบบของร่างกาย

 

 

 

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย

 

 

2.การศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 14

 

6-8 มีนาคม 2562

IMPACT เมืองทองธานี

จ.ปทุมธานี

24

ได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสมุนไพร เทคนิคและวิธีการในการผลิตยาจากสมุนไพร

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1-3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

3.การฝึกปฎิบัติการนวดแผนไทยครั้งที่ 1

27 – 31 มีนาคม 2562

ณ อาคารวิทยทัศน์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

40

เรียนรู้เทคนิควิธีการนวดรักษาผู้ป่วยฝึกนวดให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

นำเทคนิควิธีการนวดมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และรักษาผู้ป่วยในศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

29-30 เมษายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

16

ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบัณฑิตแพทย์แผนไทย

 

นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอน

 

5.การศึกษาดูงานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร (PICs/GMP)

 

 

 

1 พฤษภาคม 2562

หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

8

ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการในการผลิตยาจากสมุนไพร และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรตามเกณฑ์มาตรฐาน (PICs/GMP)

 

 

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1-3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

 

 

6.การฝึกปฎิบัติการนวดแผนไทยครั้งที่ 2

 

 

7 – 11 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารวิทยทัศน์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

40

เรียนรู้เทคนิควิธีการนวดรักษาผู้ป่วยฝึกนวดให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

 

นำเทคนิควิธีการนวดมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และรักษาผู้ป่วยในศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย

 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”

 

24-25 มิถุนายน 2562

ห้องประชุมทิพโอสถ

คณะแพทย์แผนไทยฯ

16

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับหลักการสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและวิธีการทวนสอบระดับรายวิชาและการทวนสอบระดับหลักสูตร

 

นำหลักการและวิธีการทวนสอบมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้ตอบผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นายศรัณย์ ฉวีรักษ์  ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์สหกิจศึกษา” รุ่น 11

8-10 เมษายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ลารออกแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

30

การเตรียมตัว การดำเนินงาน อาจารย์นิเทศ การประเมินผล เพื่อเข้าสู่สหกิจศึกษา

เข้าใจบทบาดหน้าที่ขงองคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาทกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

29-30 เมษายน 2562

12

วิธีการจัดการเรียนการให้เป็นไปตาม มคอ.3 ตลอดจนวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน

ปรับแผนการสอนและการประเมิน

3. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

พฤษภาคม 2562

6

ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประยุกในการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวจิตตราพร  วงศ์ศรีแก้ว ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

29-30 เมษายน 2562

12

วิธีการจัดการเรียนการให้เป็นไปตาม มคอ.3 ตลอดจนวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน

วางแผนแผนการสอนและการประเมิน

2. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

พฤษภาคม 2562

6

ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประยุกต์ในการสอนรายวิชาเวชกรรมไทย จ่ายยาในตำรับทางการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมในศูนย์บริการฯได้

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวสุภัทรา  กลางประพันธ์       ตำแหน่ง  อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  2560

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่  12  ตุลาคม  2561

เวลา  08.30 – 16.30  น.

ณ  ห้องโกมุท  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8  ชั่วโมง

ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะบังคับใช้ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญอ้างอิงตามประกาศ  ก.พ.อ. ฉบับใหม่  พ.ศ. 2560 กำหนดคุณสมบัติให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ป.โท จะต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์และทำการสอนมาแล้ว 4 ปี  และคุณวุฒิ ป.เอก 1 ปี  ส่วนผลงานทางวิชาการที่เสนอขอจะมีอยู่  4  ประเภทสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง  คือ  1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ  3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง  และ  4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งเมื่อเสนอขอด้วยวิธีปกติจะต้องมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงตำรา/เอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา  และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้สอน  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พัฒนาตนเองในด้านการวิจัยเพื่อนำมาประกอบการสอนและพัฒนาความเชี่ยวชาญของตน

 

 

 

 

 

 

2. โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  3 – 4  พฤศจิกายน  2561

เวลา  08.30 – 16.30  น.

ณ  ห้องประชุมโกเมน  ชั้น  3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ชั่วโมง (8 ชม./วัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

1.    เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  ประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ชุดได้แก่  เอกสารข้อมูลคำชี้แจง/อธิบายสำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย  และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย  ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายข้อ 

2.    การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปาะบาง  เมื่อใดที่การวิจัยไปเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครเปราะบาง  คณะกรรมการจริยธรรมต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  ตาม CIOMS Guideline 15  ที่ว่าผู้วิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยต้องมั่นใจว่ามีการใช้มาตรการปกป้องที่จำเพาะเพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ 

3.     ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมีข้อพิจารณาด้านจริยธรรม  ได้แก่  หลักความเคารพในบุคคล  หลักการให้ประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร การรักษาความลับของอาสาสมัครหลักความยุติธรรม  อุปสรรคและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่ออาสาสมัครและความรับผิดชอบของผู้วิจัย และกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

4.     แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย  โดยนักวิจัยที่ดีต้องถือค่านิยม 4 ประการ  คือ  ความซื่อสัตย์  ความแม่นยำ  ประสิทธิภาพ  และอิงหลักฐานและความจริง  ส่วนการพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย  คือ  การจัดสร้างข้อมูล  การดัดแปลงการวิจัยที่ไม่ถูกต้อง  และการลอกเลียนผลงาน

ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการกับการเป็นที่ปรึกษากลุ่มในรายวิชาที่ต้องให้นักศึกษาทำการศึกษาในกรณีตัวอย่าง  เช่น  รายวิชาการนวดไทย  เป็นต้น  โดยได้สอดแทรกจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลต่างๆ  ของผู้ป่วยให้นักศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับของผู้ป่วยและการเคารพในบุคคล  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ของตนเองได้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selection and categorization criteria for 4th round re-evaluation for TCI indexed journal (2020 – 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 October 2018

08.30 AM – 4.30 PM

Avani Khon Khan Hotel & Convention Center, Khon Khan, Thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI  โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  ดังนี้

 1. เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน  แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)
 • วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด
 • วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล
 • วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
 • บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน
 1. เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน  โดยมีคะแนนเต็ม  20  คะแนน)
 • วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
 • วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
 • วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
 • วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์
 • คุณภาพของบทความในวารสาร

เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ

ภายหลังจากเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว  ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาวารสารหมอยาไทยวิจัย  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  เพื่อเตรียมขอรับการประเมินคุณภาพของวารสาร  โดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเกณฑ์หลัก  และเกณฑ์รองตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) กำหนดขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The 2nd International Conference on Health Science : A Muti-disciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. Theme : Sustainable Health Care Integration and Innovation

 

 

 

 

 

 

21 – 23 November 2018

09.00 AM – 05.00 PM

Convention Hall, Taksila Hotel, Mahasarakham, Thailand.

 

 

 

 

 

 

24 ชั่วโมง

(8 ชม./วัน)

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพของประชากรทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้ชราภาพ  ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพรวมถึงโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อต่างๆ ที่กลับมาระบาดใหม่ตามฤดูกาล สุขภาพที่ดีสมบูรณ์จึงต้องเป็นการผสมผสาน บูรณาการศาสตร์และปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมและยั่งยืนในการบริบาล และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนที่คลอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้านของประชาชน คือ สุขภาวะกาย จิต สังคม-อารมณ์ และจิตวิญญาณในบริบทการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านการแพทย์แผนไทยในการบริบาลสุขภาพ

ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เช่น วิชาเภสัชกรรมไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 3  ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการบริบาลสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัย  โดยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Amount of luteolin and apigenin in Enhalus acorodies (L.f.) Royle rhizome in different Thai traditional pharmacies.  ในรูปแบบโปสเตอร์อีกด้วย

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวกรรณิการ์ พุ่มทอง   ตำแหน่ง คณบดี

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การไปศึกษางานที่ Botanical Garden มหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศออสเตรีย  

 

 

 

 

15 พค. 2562

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ได้เรียนรู้เรื่อง

- การแบ่งโซนของต้นไม้และสมุนไพร ซึ่งมีทั้งที่เกิดบนดิน ในน้ำ และบริเวณพื้นที่เป็นหิน รวมถึงใน greenhouse

- การจัดการวางระบบในการดูแลสวน และการให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาได้เรียนรู้ต้นไม้และสมุนไพร

- การใช้ QR code และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 

qr

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ นางสาวปริยาภัทร  สิงห์ทอง   ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมตอกเส้นล้าน

 

 

 

26-30 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์การแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

40

 

 

ทราบถึงหลักการวิธีการตอกเส้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกเส้น ข้อห้ามข้อควรระวังในการตอกเส้น

 

 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนรายวิชาการแพทย์พื้นบ้าน และการนวดไทย

 

 

2. การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

27 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศีรษะเกษ

 

 

 

8

 

 

 

 

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ยส.5 และความรับผิดชอบทางกฎหมาย การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงอยู่ (16 ตำรับ) การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GMP ตำรับยากัญชา หลักการปรุงยาเฉพาะรายและแนวทางการขอรับรองตำรับยาปรุงเฉพาะรายสำหรับหมอพื้นบ้าน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบการใช้กัญญชา

 

 

 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

ระหว่าง 29-30 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

16

 

 

ทราบถึงแนวคิดและหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิอุดมศึกษา การสร้างข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับคะแนน

สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบประเมิน การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับคะแนน

 

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวสุภารัตน์   สุขโท     ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – 24 พฤษภาคม 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ได้ทราบโปรแกรมการฝึกตารางเก้าช่องและบันไดลิงสามารถมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ได้ทราบผลของการฝึกด้วยวิธีพลัยโอเมตริกส่งผลให้ความเร็วของลูกบอลในการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลของนักวอลเล่ย์บอลหญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีพลัยโอเมตริก (Plyometric) คือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และยังต้องออกแรงแบบทันที  เช่น การกระโดด ซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ ช่วยในการ เพิ่มความสูงของการกระโดด  เพิ่มพละกำลังของขา เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว  รักษาสมดุลของการเคลื่อนไหว  และเพิ่มมวลกระดูก  ช่วยควบคุมน้ำหนัก และเมื่อการออกกำลังกายแบบ Plyometric เมื่อใช้คู่กับการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดี

3. ได้ทราบว่าการรำกระบอง เพิ่มสมรรถนภาพทางกาย ของการทดสอบ sit and reach, abdominal stretch back dynamometer, leg dynamometer และ hand grip strength

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการดูแลและฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายในวิธีต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมทิพยโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มรภ.อุบล ฯ

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1.ได้ฝึกการเขียน BO จาก LO และกำหนด Curriculum mapping ใน มคอ.3 ได้สัมพันธ์กับแต่ละด้านที่จะวัดผลประเมินผล

2.ได้ฝึกการเขียนกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ BO

3.ได้ทราบทักษะในการกำหนดแบบประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะวัดผลและประเมินผล

4.ได้ทราบเทคนิคในการออกข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย และทราบวิธีการหาคุณภาพของข้อสอบ

     ทั้งนี้การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีความสำคัญเพื่อให้การวัดและการประเมินผลในรายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ.

1. สามารถนำความรู้ที่ได้มาวางแผนการเรียนการสอน มคอ.3 ได้อย่างละเอียด และจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมการวัดผลประเมินผล ตาม BO และกำหนด Curriculum mapping ใน มคอ.3 ได้สัมพันธ์กับแต่ละด้านที่วัดผลประเมินผล รวมทั้งการกำหนดแบบประเมินที่สอดคล้องกับการประเมินผลในแต่ละด้านตามที่ระบุใน BO

2. สามารถนำเทคนิคในการออกข้อสอบไปปรับใช้เป็นรูปแบบและวิธีการออกข้อสอบในรายวิชาที่สอน

 

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นายปกป้อง ประยงค์ ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม

วันที่ 13-14 มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

16

ความรู้ในการนำมาพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ นางสาวจินตนา จุลทัศน์ ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

3-4 พฤศจิกายน 2561, ณ ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 ตึกบัณฑิต มรภ.อุบลฯ

12

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย โครงงานพิเศษ และการทำวิจัย

2. งานประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO7)

18-20 ตุลาคม 2561 ณ Hotel Hyundai Gyeongju เมือง Gyeongju ประเทศเกาหลีใต้

18

องค์ความรู้จากหลากหลายประเทศเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เป็นประโยชน์ทั้งการเรียนการสอนและงานวิจัย

3. อบรมเวชกรรมแผนไทย

29 พฤศจิกายน 2561-3 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.

40

ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมแผนไทย

เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การบูรณาการองค์ความรู้ทางเวชกรรมไทยเข้ากับวิชาพื้นฐานวิชาชีพอื่นๆ ได้

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวกัญญารัตน์  เป็งงำเมือง      ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. The 7th International Conference of Natural Products

 

18-20 October 2018

Hotel Hyundai, Gyeongju,

South Korea

24

งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพร

 

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน พัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

 

2. โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

3 พฤศจิกายน 2561

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

หลักการเขียนโครงร่างวิจัยด้านสังคมศาสตร์ กลุ่มอสามาสมัครที่เปราะบาง ลักษณะการตั้งคำถามในแบบสัมภาษณ์ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุมัติจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ

 

3. โครงการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “สารสกัดสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ :ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย (Herbal Extracts and Quality Contro: Challenges of Thai Herbal lndustry)”

26-27 พฤศจิกายน 2561

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

16

 

- Current technology and market opportunity

- Quality Assessment for Herbal raw material and extracts

- The roles and goals of Forum for the Harmonization of Herbal medicine subcommittee

นำข้อมูลด้านวิชาการในระดับนานาชาติในเรื่องสารสกัดสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรให้มีศักยภาพในการผลิตสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

 

 

4. โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

5 เมษายน 2562

ห้องประชุมสัตบุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

8

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักและตำรับยาสมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้

 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยได้

 

5. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย

 10 เมษายน 2562

ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

หลักการเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุมัติจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

 

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัยเพื่อให้ผ่านกระบวนการยื่นขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6. งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้บ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ฮักวิถีภูมิปัญญา อารยธรรมไทอีสาน”

20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องรัตนบุรีแกรนด์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

24

หลักการเกี่ยวกับวิถีธรรมนำสุขภาพ          สารสกัดกัญชากับการรักษามะเร็ง         การรักษาแบบโฮมิโอพาธีย์

 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยในคลินิก

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์   ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 

29-30 เมษายน 2561

ห้องประชุมโกมุท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

สามารถจัดทำ มคอ.3 ได้ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการสอนที่ตรงตามมารฐานผลการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อสอบได้เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา

2. การฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

3-4 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทำวิจัยในมุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์โดยตระหนักถึงจริยธรรม

 

นำมาใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

3. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

 6 ธันวาคม 2561

โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับกรอบและทิศทางกับทำวิจัยในอนาคต

พัฒนาและปรับปรุงการทำวิจัยของตนเอง

4. การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

27 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฏหมาย การใช้ประโยชน์ ตำรับยา ที่มีส่วนผสมของกัญชา

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเวชกรรมไทย เรื่อง ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา

5. อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับต้น กลาง และปลาย

ออนไลน์

90 ชั่วโมง

เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการทำงาน

นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)


แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดอิมิสชั่น

 

 

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

8

 

- เรียนรู้วิวัฒนาการของการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ transmission electron microscope (TEM) กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนscanning electron microscope (SEM)

- ข้อดีข้อเสียและการใช้งานที่เหมาะสมกับวัตถุต่างๆ และประโยชน์ของการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่นในรูปแบบต่าง ๆ

นำไปใช้ในการเป็นแนวทางการใช้เครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่นของศูนย์วิจัยและพัฒนายาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในอนาคต

 

 

2. การอบรมหลักสูตร อบรมจูมล่า สอนสร้างเว็บไซต์จูมล่าพื้นฐานมือใหม่สร้างเว็บได้

 

 

 

 

 

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

 

 

 

12

 

 

- เรียนรู้ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla การติดตั้ง Joomla 3.x และการจัดการเบื้องต้น การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla 3.x การสร้างเนื้อหาเว็บ หมวดหมู่ และมีเดีย สำหรับเว็บสมัยใหม่ การสร้างเมนู และจัดการเมนู ใน Joomla 3.x การทำงานกับส่วนเสริม Joomla เพื่อเพิ่มความเป็นเว็บสมัยใหม่ แบบมืออาชีพให้เว็บจูมล่า

- เรียนรู้การจัดการระบบสมาชิก Joomla การติดตั้ง และจัดการ กับเทมเพลทของเว็บ Joomla และการ Upload ขึ้นโฮส จริง (localhost to Hosting)

นำไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย และปรับปรุงเว็บไซต์คณะและงานวิจัยให้มีความน่าใจและความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะแพทย์แผนไทยแผลแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

- ขั้นตอนการจัดทำแผนในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร

- การใช้ถังดับเพลิง

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นำไปใช้ในการป้องกันการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร การใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้

 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุคดิจิตอลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

8

 

 

- การใช้งานโปรแกรม Photoshop

- การสร้างแบรนเนอร์เว็บไซต์/Facebook การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์

- การออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

นำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพจ Facebook และเว็บไซต์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery