Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวกรรณิการ์ พุ่มทอง

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวกรรณิการ์ พุ่มทอง   ตำแหน่ง คณบดี

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การไปศึกษางานที่ Botanical Garden มหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศออสเตรีย  

 

 

 

 

15 พค. 2562

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ได้เรียนรู้เรื่อง

- การแบ่งโซนของต้นไม้และสมุนไพร ซึ่งมีทั้งที่เกิดบนดิน ในน้ำ และบริเวณพื้นที่เป็นหิน รวมถึงใน greenhouse

- การจัดการวางระบบในการดูแลสวน และการให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาได้เรียนรู้ต้นไม้และสมุนไพร

- การใช้ QR code และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 

qr

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery