Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวปริยาภัทร สิงห์ทอง

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ นางสาวปริยาภัทร  สิงห์ทอง   ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมตอกเส้นล้าน

 

 

 

26-30 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์การแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

40

 

 

ทราบถึงหลักการวิธีการตอกเส้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกเส้น ข้อห้ามข้อควรระวังในการตอกเส้น

 

 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนรายวิชาการแพทย์พื้นบ้าน และการนวดไทย

 

 

2. การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

27 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศีรษะเกษ

 

 

 

8

 

 

 

 

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ยส.5 และความรับผิดชอบทางกฎหมาย การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงอยู่ (16 ตำรับ) การผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GMP ตำรับยากัญชา หลักการปรุงยาเฉพาะรายและแนวทางการขอรับรองตำรับยาปรุงเฉพาะรายสำหรับหมอพื้นบ้าน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบการใช้กัญญชา

 

 

 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

ระหว่าง 29-30 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

16

 

 

ทราบถึงแนวคิดและหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิอุดมศึกษา การสร้างข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะและทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับคะแนน

สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบประเมิน การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับคะแนน

 

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery