Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวสุภารัตน์ สุขโท

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวสุภารัตน์   สุขโท     ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – 24 พฤษภาคม 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ได้ทราบโปรแกรมการฝึกตารางเก้าช่องและบันไดลิงสามารถมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ได้ทราบผลของการฝึกด้วยวิธีพลัยโอเมตริกส่งผลให้ความเร็วของลูกบอลในการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลของนักวอลเล่ย์บอลหญิงเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีพลัยโอเมตริก (Plyometric) คือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และยังต้องออกแรงแบบทันที  เช่น การกระโดด ซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ ช่วยในการ เพิ่มความสูงของการกระโดด  เพิ่มพละกำลังของขา เพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อ  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว  รักษาสมดุลของการเคลื่อนไหว  และเพิ่มมวลกระดูก  ช่วยควบคุมน้ำหนัก และเมื่อการออกกำลังกายแบบ Plyometric เมื่อใช้คู่กับการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดี

3. ได้ทราบว่าการรำกระบอง เพิ่มสมรรถนภาพทางกาย ของการทดสอบ sit and reach, abdominal stretch back dynamometer, leg dynamometer และ hand grip strength

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการดูแลและฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายในวิธีต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมทิพยโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มรภ.อุบล ฯ

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1.ได้ฝึกการเขียน BO จาก LO และกำหนด Curriculum mapping ใน มคอ.3 ได้สัมพันธ์กับแต่ละด้านที่จะวัดผลประเมินผล

2.ได้ฝึกการเขียนกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีความสัมพันธ์กับ BO

3.ได้ทราบทักษะในการกำหนดแบบประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะวัดผลและประเมินผล

4.ได้ทราบเทคนิคในการออกข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย และทราบวิธีการหาคุณภาพของข้อสอบ

     ทั้งนี้การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีความสำคัญเพื่อให้การวัดและการประเมินผลในรายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ.

1. สามารถนำความรู้ที่ได้มาวางแผนการเรียนการสอน มคอ.3 ได้อย่างละเอียด และจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมการวัดผลประเมินผล ตาม BO และกำหนด Curriculum mapping ใน มคอ.3 ได้สัมพันธ์กับแต่ละด้านที่วัดผลประเมินผล รวมทั้งการกำหนดแบบประเมินที่สอดคล้องกับการประเมินผลในแต่ละด้านตามที่ระบุใน BO

2. สามารถนำเทคนิคในการออกข้อสอบไปปรับใช้เป็นรูปแบบและวิธีการออกข้อสอบในรายวิชาที่สอน

 

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery