Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวกัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวกัญญารัตน์  เป็งงำเมือง      ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. The 7th International Conference of Natural Products

 

18-20 October 2018

Hotel Hyundai, Gyeongju,

South Korea

24

งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพร

 

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน พัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

 

2. โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

3 พฤศจิกายน 2561

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

หลักการเขียนโครงร่างวิจัยด้านสังคมศาสตร์ กลุ่มอสามาสมัครที่เปราะบาง ลักษณะการตั้งคำถามในแบบสัมภาษณ์ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุมัติจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ

 

3. โครงการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “สารสกัดสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ :ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย (Herbal Extracts and Quality Contro: Challenges of Thai Herbal lndustry)”

26-27 พฤศจิกายน 2561

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

16

 

- Current technology and market opportunity

- Quality Assessment for Herbal raw material and extracts

- The roles and goals of Forum for the Harmonization of Herbal medicine subcommittee

นำข้อมูลด้านวิชาการในระดับนานาชาติในเรื่องสารสกัดสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรให้มีศักยภาพในการผลิตสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

 

 

4. โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

5 เมษายน 2562

ห้องประชุมสัตบุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

8

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักและตำรับยาสมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้

 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยได้

 

5. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย

 10 เมษายน 2562

ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

หลักการเขียนโครงร่างวิจัย เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุมัติจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

 

นำความรู้มาใช้ในการเตรียมเอกสารงานวิจัยเพื่อให้ผ่านกระบวนการยื่นขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6. งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้บ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ฮักวิถีภูมิปัญญา อารยธรรมไทอีสาน”

20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องรัตนบุรีแกรนด์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

24

หลักการเกี่ยวกับวิถีธรรมนำสุขภาพ          สารสกัดกัญชากับการรักษามะเร็ง         การรักษาแบบโฮมิโอพาธีย์

 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยในคลินิก

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery