Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์   ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 

29-30 เมษายน 2561

ห้องประชุมโกมุท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

 

 

สามารถจัดทำ มคอ.3 ได้ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการสอนที่ตรงตามมารฐานผลการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างข้อสอบได้เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา

2. การฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

3-4 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทำวิจัยในมุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์โดยตระหนักถึงจริยธรรม

 

นำมาใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

 

 

3. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

 6 ธันวาคม 2561

โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับกรอบและทิศทางกับทำวิจัยในอนาคต

พัฒนาและปรับปรุงการทำวิจัยของตนเอง

4. การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

27 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฏหมาย การใช้ประโยชน์ ตำรับยา ที่มีส่วนผสมของกัญชา

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเวชกรรมไทย เรื่อง ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา

5. อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับต้น กลาง และปลาย

ออนไลน์

90 ชั่วโมง

เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการทำงาน

นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery