Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวอุไรวรรณ สืบสี

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดอิมิสชั่น

 

 

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

8

 

- เรียนรู้วิวัฒนาการของการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ transmission electron microscope (TEM) กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนscanning electron microscope (SEM)

- ข้อดีข้อเสียและการใช้งานที่เหมาะสมกับวัตถุต่างๆ และประโยชน์ของการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่นในรูปแบบต่าง ๆ

นำไปใช้ในการเป็นแนวทางการใช้เครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่นของศูนย์วิจัยและพัฒนายาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในอนาคต

 

 

2. การอบรมหลักสูตร อบรมจูมล่า สอนสร้างเว็บไซต์จูมล่าพื้นฐานมือใหม่สร้างเว็บได้

 

 

 

 

 

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ

 

 

 

12

 

 

- เรียนรู้ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla การติดตั้ง Joomla 3.x และการจัดการเบื้องต้น การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla 3.x การสร้างเนื้อหาเว็บ หมวดหมู่ และมีเดีย สำหรับเว็บสมัยใหม่ การสร้างเมนู และจัดการเมนู ใน Joomla 3.x การทำงานกับส่วนเสริม Joomla เพื่อเพิ่มความเป็นเว็บสมัยใหม่ แบบมืออาชีพให้เว็บจูมล่า

- เรียนรู้การจัดการระบบสมาชิก Joomla การติดตั้ง และจัดการ กับเทมเพลทของเว็บ Joomla และการ Upload ขึ้นโฮส จริง (localhost to Hosting)

นำไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย และปรับปรุงเว็บไซต์คณะและงานวิจัยให้มีความน่าใจและความทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะแพทย์แผนไทยแผลแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

- ขั้นตอนการจัดทำแผนในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร

- การใช้ถังดับเพลิง

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นำไปใช้ในการป้องกันการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร การใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้

 

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุคดิจิตอลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 30.209 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

8

 

 

- การใช้งานโปรแกรม Photoshop

- การสร้างแบรนเนอร์เว็บไซต์/Facebook การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์

- การออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

นำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพจ Facebook และเว็บไซต์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery