Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นางสาวอนัญญา เดชะคำภู

สารบัญ

 แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นางสาวอนัญญา เดชะคำภู   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1. การดูแลและเทคนิคปฏบัติกับสัตว์ทดลอง

 

 

 

14-15 ก.พ. 2562 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

16

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัจเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองอย่างถูกต้อง เช่น การป้อนสารสกัด การจับ การชั่งน้ำหนัก การเก็บเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การเก็บอวัยวะ และการทำการุณยฆาตที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

การเรียนการสอนและการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง

 

 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

 

8-10 เม.ย. 2562

 

30

- การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

- การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา

 

 

 *แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery