Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาตนเองของบุคลากร ปี 2561 - นายพรกรัณย์ สมขาว

สารบัญ

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ  นายพรกรัณย์  สมขาว        ตำแหน่ง อาจารย์

 

กิจกรรม/โครงการที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง

วัน/เวลา/สถานที่

จำนวนชั่วโมง

ความรู้ที่ได้

การนำไปใช้ประโยชน์/บูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

1.การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่องร่างกายมนุษย์

 

 

 

19 – 23 ธันวาคม 2561

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

30

ระบบ โครงสร้าง และการทำงานของแต่ละระบบของร่างกาย

 

 

 

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย

 

 

2.การศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 14

 

6-8 มีนาคม 2562

IMPACT เมืองทองธานี

จ.ปทุมธานี

24

ได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสมุนไพร เทคนิคและวิธีการในการผลิตยาจากสมุนไพร

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1-3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

3.การฝึกปฎิบัติการนวดแผนไทยครั้งที่ 1

27 – 31 มีนาคม 2562

ณ อาคารวิทยทัศน์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

40

เรียนรู้เทคนิควิธีการนวดรักษาผู้ป่วยฝึกนวดให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

นำเทคนิควิธีการนวดมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และรักษาผู้ป่วยในศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

29-30 เมษายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

16

ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบัณฑิตแพทย์แผนไทย

 

นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอน

 

5.การศึกษาดูงานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร (PICs/GMP)

 

 

 

1 พฤษภาคม 2562

หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

8

ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการในการผลิตยาจากสมุนไพร และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรตามเกณฑ์มาตรฐาน (PICs/GMP)

 

 

นำความรู้มาปรับใช้ในจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 1-3 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

 

 

6.การฝึกปฎิบัติการนวดแผนไทยครั้งที่ 2

 

 

7 – 11 พฤษภาคม 2562

ณ อาคารวิทยทัศน์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

40

เรียนรู้เทคนิควิธีการนวดรักษาผู้ป่วยฝึกนวดให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

 

นำเทคนิควิธีการนวดมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และรักษาผู้ป่วยในศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย

 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”

 

24-25 มิถุนายน 2562

ห้องประชุมทิพโอสถ

คณะแพทย์แผนไทยฯ

16

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับหลักการสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและวิธีการทวนสอบระดับรายวิชาและการทวนสอบระดับหลักสูตร

 

นำหลักการและวิธีการทวนสอบมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้ตอบผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3

 

*แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery