Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

>> ความรู้และความเชื่อมั่น ของผู้มาใช้บริการ อบสมุนไพร และนวดไทย ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ความรู้และความเชื่อมั่น ของผู้มาใช้บริการ อบสมุนไพร และนวดไทย ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

            คณะผู้วิจัย:  นางสาวปรรณรัสสร เรือนพิมพ์, นางสาวดวงดาว     ทุมยา, นางสาวณัฏฐณิชา   ทองวิเศษ, นางสาววิไลพร       ผิวอ่อน

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว

          ปี พ.ศ. :     2556

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery