Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
>> การวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 960
>> การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคชาชงสมุนไพรบำรุงกำลัง เขียนโดย Super User 835
>> ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ระดับความเครียด และค่าการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย เขียนโดย Super User 1171
>> พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 1398
>> การศึกษาความสามารถของสมุนไพรในการลดการปนเปื้อน สารเคมีและแบคทีเรียในผัก เขียนโดย Super User 755
>> การสำรวจมาตรฐานลูกประคบสมุนไพรที่มีจำหน่ายในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 1174

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery