หมอวรรณ สืบก่ำ

15. การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก ภูมิปัญญาหมอพิธีกรรมของพ่อวรรณ สืบก่ำ

 


คณะผู้จัดทำ : อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางสาวสุภาพร วรรณานักวิชาการศึกษา / นางสาววนิดา ผูกจิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลด