Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หมอลาย ว่องไว

17. การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก เรื่อง ภูมิปัญญาหมอนวดพื้นบ้านรักษาโรคเส้นและเอ็น

ของแม่ลาย ว่องไว

 


คณะผู้จัดทำ : อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์   ประธานสาขาวิชา / นางสาวพิลาวรรณ  งามผล  นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลด

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery