Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2561

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรทาแก้บวม (Anti-inflammatory mechanism of anti-swelling herbal recipe)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. นายศรัณย์ ฉวีรักษ์    

(30%/หัวหน้าโครงการวิจัย)

2. นางสาวจินตนา จุลทัศน์

(30%/ผู้ร่วมวิจัย)

3. นางมุสิกร ธุศรีวรรณ  

(20%/ผู้ร่วมวิจัย)

4. นางสาววาริณี เบิกบาน (20%/ผู้ร่วมวิจัย)

50,000

2

Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity.

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Dechakhamphu A 40%, Chaweerak S 40%, Wongchum N 5%,

Wanna S 5%, Nanthasamroeng D 5%, Amornwong N 5%.

12,000

3

งานวิจัยเรื่อง ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2559

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท (50%)

2. ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง (50%)

5,000

4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารช่วยทางเภสัชกรรมสำหรับรักษาโรคเรื้อรังและเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

1. ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (30%)

2. ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล (25%)

3. ดร.นิรมัย ฝางกระโทก (12.5%)

4. ดร.จินตนา จุลทัศน์ (12.5%)

5. น.ส.ปัญจะพาณ์  โกลากุล (10%)

6. นายจิรวัฒน์  สนิทชน (5%)

7. นายสมพงศ์ จันทร์แก้ว (5%)

ปีแรก, 2561 (150,000)

ปีที่สอง, 2562 (100,000)

 

5

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็ดเพื่อเสริมความจำ

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

1. ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา (10%)

2. ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี (10%)

3. ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ (35%)

4. ดร.นิรามัย ฝางกระโทก (7.5%)

5. ดร.จินตนา จุลทัศน์ (7.5%)

6. ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล (10%)

102,825

6

การพัฒนาครีมรองพื้นกันแดดจากสารสกัดมะหาด

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มรภ.อุบลฯ

1. อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว (50%)

2. อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์ (50%)

 

50,000

7

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ (50%)

2. อาจารย์พิชานันท์  เธียรทองอินทร์ (50%)

5,000

8

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ (20%)

2. ผศ.จริยา  ปัณฑวังกูร (10%)

3. อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ (10%)

4. อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว (10%)

150,000

9

ความสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์ (50%)

2. อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์ (50%)

 

12,000

10

การศึกษาประสิทธิผลของอาหารเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่หลังคลอด

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ (50%)

2. ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง (50%)                         

 

50,000

11

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและสารต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยารักษาโรคเบาหวานในจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อ.พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ (70%)

179,200

12

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

สสส.

1. ภักศจีภรณ์ ขันทอง (90%)

2. ทิพย์วรรณ สายเชื้อ (5%)

3. อาคม ทองบ่อ (3%)

4. จีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์ (2%)

316,800

13

ผลการทดสอบประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างสารสกัดนารินจินและเซริซินโดยใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสจากผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

1. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ (60%)

2. เภสัชกร ดร.ปกป้อง ประยงค์ (40%)

120,000

14

ผลของยาพอกต่อการป้องกันและการลดอาการปวดไมเกรนในผู้ป่วยไมเกรนแบบครั้งคราว (Effect of Poultice to the Prevention and Pain Relief in Episodic Migraine Patients)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. นางสาวจิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว (30%)

2. นางสาวอนัญญา เดชะคำภู (20%)

3. นางสาวปิยะพร ทรจักร (20%)

4. นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ (10%)

5. นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ (10%)

45,000

15

การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1. ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

2. ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

600,000

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery