Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562

 

ลำดับที่

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง/แหล่งเผยแพร่

ฐานข้อมูล

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าคะแนน

1.

ชญาดา ไชยรบ, อนัญญา เดชะคำภู และวิโรจน์ เซมรัมย์. (2562). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 13(3): 73-83.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.อนัญญา (30%)

0.6

2.

Ananya Dechakhamphu and Nattaping Wongchum. Interdisciplinary Research for Improvement of Thai Traditional Medicine. In Proceeding of The 44th ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, Bangkok, 12th December 2019. 50-55

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อ.อนัญญา (50%)

0.4

3.

Nattapong Wongchum and Ananya Dechakhamphu. Effect of Soapberry Aqueous Solution as a Washing Reagent for the Reduction of Parasitic Contamination on Vegetables. In Proceeding of The 2nd International Conference on Applied Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies.

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อ.อนัญญา (50%)

0.4

4.

นริศา เรืองศรี, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, สมเจตน์ คงคอน และอลงกต สิงห์โต. (2562). การพัฒนาและการยอมรับต่อตำรับอาหารสูตรลดโซเดียมตามหลักทฤษฎีอาหารตามธาตุเจ้าเรือนของการแพทย์แผนไทย. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 36(3): 210-219.

TCI กลุ่มที่ 1

อ.สมเจตน์ (10%)

0.8

5.

กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, ธีรนาฏ จันสุตะ, โสมรัศมี แสงเดช และพรกรัณย์ สมขาว. (2562). การสำรวจการใช้สมุนไพรในชุมชน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(2): 150-156.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.กัญญารัตน์ (100%)

 

0.6

6.

กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, มุสิกร ธุศรีวรรณ, จริยา ปัณฑวังกูร, พรกรัณย์ สมขาว, สุภาวดี นนทพจน์, กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ และปริยาภัทร สิงห์ทอง. (2562). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัย. 9(2): 27-34.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.กัญญารัตน์ (100%)

0.6

7.

พรพรรณ ลีลาศสง่างาม, จินตนา จุลทัศน์ และสุภาพร ใจการุณ. (2562). รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 16(1)

TCI กลุ่มที่ 1

อ.จินตนา (30%)

0.8

8.

อมรรัตน์ สุขเลิศ, จินตนา จุลทัศน์ และสุภาพร ใจการุณ. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 9(1): 92-100.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.จินตนา (30%) 

0.6

9.

กรรณิการ์ พุ่มทอง, จินตนา จุลทัศน์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ และศรัณย์ ฉวีรักษ์. (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลิสระและปริมาณสารฟีนอลิกในสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1): 8-16.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.กรรณิการ์ (100%) 

0.6

10.

สุภาวดี นนทพจน์ และมุสิกร ธุศรีวรรณ. (2562). การพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัย. 9(2): 67-77

TCI กลุ่มที่ 2

อ.สุภาวดี (100%)

0.6

11.

สุภารัตน์ สุขโท, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และแสวง วัชระธนกิจ. (2562). สถานการณ์ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทำงานของมือโดยนักกายภาพบำบัด. ศรีนครินทร์เวชสาร. 34(5). 520-526.

TCI กลุ่มที่ 1

อ.สุภารัตน์ (70%)

0.8

12.

Raksawan Deenonpoe, Pokpong Prayong, Nattakarn Thippamom, Jitlada Meephansan, and Kesara Na-Bangchang. Anti-inflammatory effect of naringin and sericin combination on human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) from patient with psoriasis. BMC Complementary and Alternative Medicine.

Scopus

-

1

13.

รุ่งนภา สีแหล้, จันจิรา เนืองนอง, และศรัณย์ ฉวีรักษ์. สมุนไพรกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 5(2): 20-28.

TCI กลุ่มที่ 2

อ.ศรัณย์ (100%)

0.6

 

คำนวณค่าคะแนน         ผลรวมถ่วงน้ำหนัก = 8.4

                             อาจารย์ประจำและนักวิจัย = 20.5

                             8.4 X 100 = 42

                             20.5

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery