Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2561

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2561

 

ลำดับที่

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง/แหล่งเผยแพร่

ฐานข้อมูล

1

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว, จันทร์จีรา วรรณทอง, ไพลิน มุคำ และอรอุมา สมนึก (2561). การดูแลสุขภาพของตนเองในชุมชนราชธานีอโศก: กรณีศึกษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47.6 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ประชุมวิชาการระดับชาติ

2

Singhato, A., Booranasuksakul, U., Khongkhon, S., & Rueangsri, N. (2018). Development of high protein snack using sucralose for people living with HIV with oral problems. In proceedings of the 12nd Ubon Ratchathani University Research Conference (pp 167-175). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University.  (Oral Presentation)

ประชุมวิชาการระดับชาติ

3

Singhato, A., Booranasuksakul, U., Rueangsri, N. & Khongkhon, S. Development of high protein snack using stevioside for people living with HIV with oral problems. 14th Mahasarakham University Research Conference (MRC#14) “50 years Mahasarakham University Public Devotion Is a virtue of the Learned”, September 6-7, 2018, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. (Poster Presentation)

ประชุมวิชาการระดับชาติ

4

การพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ. 2561.วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 1(7), 115-122.

TCI ฐาน 2

5

ภักศจีภรณ์ ขันทอง, สุภารัตน์ สุขโท, ศุภรัตน์ พันธ์พรหม, ขวัญฤทัย แทนหอม และวิศิษฐ์ชัย ระหาร. (2561). ผลทันทีของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความยืดหยุ่นของหลังในผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7(2): 108-114.

TCI ฐาน 2

6

ภักศจีภรณ์ ขันทอง. ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย 8(2): 75-84.

TCI ฐาน 2

7

The relation of genders, size sand habitats of rice-field crabs (Esanthelphusa sp.) to the infection of lung fluke metacercariae in rice field of Khamcharoen Village, Detudom District, Ubonratchathani Province. 2018 วารสาร KKU Sci. J. (2018), 46(1) 114-121.

TCI ฐาน 1

8

ภักศจีภรณ์ ขันทอง, ทิพย์วรรณ สายเชื้อ, อาคม ทองบ่อ และ จีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์. (2561). การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16(1): 57-73.

 

TCI ฐาน 1

9

ปริยาภัทร สิงห์ทอง, พรประภา ชุนถนอม, ศศิธร  ชูศรี. (2561). การประเมินเบื้องต้นในหลอดทดลองถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม MCF7 ในตำรับยาบำรุงกำลังของหมอพื้นบ้าน. วารสารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, 16(3).

TCI ฐาน 1

10

ณหทัย เทียมทอง, จินตนา จุลทัศน์ และสุภาพร ใจการุณ. (2561). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 15: 321-330.

TCI ฐาน 1

11

Singhato, A., Booranasuksakul, U., Khongkhon, S., & Rueangsri, N. (2018).  Acceptability of a High Protein Snack Using Artificial Sweeteners for People Living with HIV with Oral Problems. Current Research in Nutrition and Food Science, 6(3), 711-719.

Scopus

12

Junlatat, J, Fangkrathok, N and Sripanidkulchai, B. (2018). Antioxidative and melanin production inhibitory effects of Syzygium cumini extracts. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40 (5): 1136-1143.

Scopus

 

คำนวณค่าคะแนน         ผลรวมถ่วงน้ำหนัก = 7.6

                             อาจารย์ประจำและนักวิจัย = 20.5

                            

                             7.6 X 100 = 37

                             20.5

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery