Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย

ของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ชื่อผู้ร่วมวิจัย

(บทบาทในงานวิจัย)

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1.

 

การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร

 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.จินตนา จุลทัศน์ (7.5%)

อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (7.5%)

5,315,200 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 797,280 บาท

2.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาแผลเบาหวานของหมอกิตติ นาคูณ

ทุนสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ดร.จินตนา จุลทัศน์ (40%)

อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (20%)

523,500 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 314,100 บาท

3.

การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรภ.อุบลฯ

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 อ.พรกรัณย์ สมขาว (70%)

 40,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 28,000 บาท

4.

การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลาโวนอยด์ด้วยวิธีคลื่นไมโครเวฟจากเปลือกส้มโอ

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.ดร. ปกป้อง ประยงค์ (100%)

40,000  บาท

 คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 40,000 บาท

5.

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเปราะป่าในแมลงหวี่

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.ศรัณย์ ฉวีรักษ์ (100%)

45,000  บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 45,000 บาท

6.

ผลของยาสุมต่อการป้องกันและการลดอาการปวดไมเกรนในผู้ป่วยไมเกรนแบบครั้งคราว

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ.จิตราพร วงศ์ศรีแก้ว (100%)

40,000  บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 40,000 บาท

7.

การศึกษาการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศในเขตอาเซียน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง (60%)

อ.ดร จินตนา จุลทัศน์ (40%)

 100,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 100,000 บาท

รวม 1,364,380 บาท / 20.5 คน = 66,555 บาท/คน

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery