Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2564

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2564

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ชื่อผู้ร่วมวิจัย

(บทบาทในงานวิจัย)

จำนวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

1.

 

การพัฒนาตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผศ.ดร.จินตนา (40%)

อ.กัญญารัตน์ (30%)

อ.ปิยะพร (30%)

500,000

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 พย. 63

2.

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันของยาตำรับในคัมภีร์วรโยคสารเพื่อพัฒนาเป็นยาตำรับต้านโรคอ้วน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผศ.ดร.อนัญญา (70%)

315,000

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 ธค. 63

3.

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการทรงตัว ความทนทาน ความยืดหยุ่น และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ.ดร.สุภารัตน์ (50%)

ผศ.ดร จินตนา (20%)

อ.วาริณี (10%)

อ.สุพรรณฉัตร (10%)

อ.พนิดา (10%)

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64

4.

ประสิทธิผลการนึ่งหน้าท้องของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ.พนิดา (70%)

อ.พิชชานันท์ (30%)

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64

5.

การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาสาสมัครสุขภาพดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ.รัชฎาพร (60%)

อ.พิชชานันท์ (40%)

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64

6.

การพัฒนาวัตถุดิบจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเตรียมอาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะขาดโภชนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.กรรณิการ์ (50%)

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 กพ 64

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery