Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2565

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2565

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ชื่อผู้ร่วมวิจัย

(บทบาทในงานวิจัย)

จำนวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

1.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาแผลเบาหวานของหมอกิตติ นาคูณ

กองทุนภูมิปัญญาฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผศ.ดร จินตนา (40%)

อ.กัญญารัตน์ (20%)

อ.ปิยะพร (20%)

(ทุนวิจัย 400,000)

320,000

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

2.

การพัฒนาอาชีพผู้พิการด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อ.สุพรรณฉัตร (20%)

(ทุนวิจัย 300,000)

60,000

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

3

การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืนในเขตตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

อ.สุพรรณฉัตร (20%)

(ทุนวิจัย 982,100)

196,420

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

4.

การพัฒนาตำรับยารักษาสะเก็ดเงินจากคัมภีร์วิถีกุฏโรค

กองทุนภูมิปัญญาฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อ.ปิยะพร (40%)

ผศ.ดร จินตนา (30%)

อ.กัญญารัตน์ (30%)

(ทุน 500,000)

500,000

- ทุนภายนอก

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

5.

การพัฒนาแอ๊ปพลิเคชันคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผศ. ภักศจีภรณ์ (50%)

(ทุนวิจัย 100,000)

 

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565

6.

การพัฒนาอาหารเสริมแคปซูลต้นแบบที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันจากสมุนไพรตำรับตรีกาฬพิษเพื่อป้องกันความรุนแรงและฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโรคโควิด-19

ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2565

อ.ดร สุภัทรา (100%)

(ทุนวิจัย 150,000)

 

150,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

7.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรเทาอาการไอเจ็บคอจากสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบแผ่นฟิล์มกินได้

ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2565

อ.พรกรัณย์ (100%)

(ทุนวิจัย 100,000)

 

 

100,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

8.

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานผ่านการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2565

อ.ดร วาริณี (100%)

(ทุนวิจัย 50,000)

 

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

9.

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกระท่อมของกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ.กัญญารัตน์ (100%)

(ทุนวิจัย 50,000)

 

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

10.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับยาลมปะกังเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน

ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ.ปิยะพร (100%)

(ทุนวิจัย 50,000)

 

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

11.

ผลของการแช่เท้าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร Bath bomb ร่วมกับการนวดเท้าด้วยตนเอง เพื่อลดอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี: การศึกษานำร่องแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ.พิชชานันท์ (100%)

(ทุนวิจัย 50,000)

 

50,000

- ทุนภายใน

- ประกาศทุน/ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery