Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ 2564

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ 2564 

 

ลำดับที่

ชื่อผู้แต่ง/ชื่อเรื่อง/แหล่งเผยแพร่

ฐานข้อมูล

1

สุนันต์ ใจสมุทร, จินตนา จุลทัศน์ และอรพรรณ ใจสมุทร. (2564). การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบบัวบกในเซลล์แมคโครฟาจ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6(2): 137-144.

TCI กลุ่ม 1

2

Niramai Fangkrathok, Kittisak Sripanidkulchai, Jintana Junlatat and Bungorn Sripanidkulchai. (2021). Bioactivities of Lentinus polychrous and Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) Polysaccharide Extracts. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23(7): 51-61.

Inter Publication

3

Nattapong Wongchum and Ananya Dechakhamphu. (2021). Ethanol extract of Cassia siamea L. increases life span in Drosophila melanogaster. Biochemistry and Biophysics Reports. 25: 100925.

Inter Publication

4

Nattapong Wongchum and Ananya Dechakhamphu. (2021). Xanthohumol prolongs lifespan and decreases stress-induced mortality in Drosophila melanogaster. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C. 244: 108994.

Inter Publication

5

Phaksachiphon Khanthong, Kusuma Sriyakul, Ananya Dechakhamphu, Aungkana Krajarng, Chuntida Kamalashiran and Parunkul Tungsukruthai. (2021). Traditional Thai exercise (Ruesi Dadton) for improving motor and cognitive functions in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. Journal of Exercise Rehabilitation. 17(5): 331-338.

Inter Publication

6

Phaksachiphon Khanthong, Amornrat Natason and Ananya Dechakhamphu. (2021). Benefit of Ruesi Dadton on Oxidative Stress and Physical Performance: Quasi-Experimental Study. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. 40(1): 79-93.

Inter Publication

7

Nattapong Wongchum, Ananya Dechakhamphu, Saran Chaweerak, Somchai Pinlaor and Alongklod Tanomtong. (2021). Evaluation of aqueous and ethanol extract of Cyperus rotundus L. Pharmaceutical Sciences Asia. 48(8): 516-522.

Inter Publication

8

Ananya Dechakhamphu and Nattapong Wongchum. (2021). Investigation of the kinetic properties of Phyllanthus chamaepeuce Ridl. Extracts for the inhibition of pancreatic lipase activity. Journal of Herbal Medicine. 32: 100508.

Inter Publication

9

ปริยาภัทร สิงห์ทอง, ภักศจีภรณ์ ขันทอง, กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์ และอรชร ดวงแก้ว. (2564). ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนต่อความสามารถในการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 31(1): 33-44.

TCI กลุ่ม 1

10

ปริยาภัทร สิงห์ทอง, วาริณี แสงประไพ, กมลฉัตร ขุนวงษา, วราภรณ์ ใจบุญ, สุภลักษณ์ คำโสภา และธราธร อัศว์วัธรวรโชติ. (2564) ผลแบบทันทีของการนวดร่วมกับการกดจุดสัญญาณต่อระบบประสาทอัตโนมัติและการไหลเวียนเลือดในอาสาสมัครที่มีภาวะเครียด. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 15(1): 70-80.

TCI กลุ่ม 1

11

ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน, ฉัตรชนก นุกูลกิจ, เพ็ญศิริ จันทร์แอ, ภานิชา พงศ์ราทร, นฤวัตร ภักดี, พิเชษฐ เวชวิฐาน, ศรัณย์ ฉวีรักษ์, อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม, ปภาวินี ผะแดนนอก และฉัตรลดา หงส์วิลัย. (2564). การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 7(1): 15-28.

TCI กลุ่ม 2

12

Saran Chaweerak, Tanit Padumanonda and Prathan Luecha. (2021). Phytochemical screening and antioxidant activity of Um-Ma-Reuk-Ka-Va-Tee herbal formula. Interprofessional Journal of Health Sciences. 19(1): 16-24.

TCI กลุ่ม 2

13

พนิดา กมุทชาติ และปิยะพร ทรจักร์. (2564). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5. 1312-1336.

ประชุมวิชาการระดับชาติ

14

พนิดา กมุทชาติ, จินตนา จุลทัศน์, มุสิกร ธุศรีวรรณ, วาริณี แสงประไพ และสุภารัตน์ สุขโท. (2564). การวิเคราะห์บริบทและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2): 26-39.

TCI กลุ่ม 2

15

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, รัชฎาพร พิสัยพันธุ์, กาญจนา ดีเลิศ และปัทมวรรณ อินทสร้อย. (2564). สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 7(2).

TCI กลุ่ม 2

16

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, เพ็ญพักตร์ สิมาทอง, ศศิวิมล ผลงาม และกนกกร ปิดทอง. (2564). ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคไข้หมากไม้ กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 4(2): 152-168.

TCI กลุ่ม 2

17

Phaksachiphon Khanthong, Chatchadapon Chaiyasat and Chayada Danuwong. (2021). Lessons learnt from CBR practice at Hua Don Primary Health Care, Thailand. Professional learning community. 36(3): 417-427.

Inter Publication

18

สุภารัตน์ สุขโท, กีรชัย เกสสมบูรณ์ และปิยาภรณ์ คำมี. (2564). คุณภาพชีวิตของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ. 15(3): 219-233.

TCI กลุ่ม 2

19

สุภัทรา กลางประพันธ์, ศรัญญา สุทธิสา, ไอลดา บุญเย็น และนฤมล ตาลพันธุ์. (2564). การตรวจสอบการปลอมปนของสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10(1): 92-100.

TCI กลุ่ม 2

20

ปิยะพร ทรจักร์, จินตนา จุลทัศน์, อนุชิตา วงษ์จันทร์, อรอนงค์ หล้าสา และศิริประภา มูลถา. (2564). ผลของยาสุมลมปะกังต่อค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ที่มีภาวะความเครียด. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 28(3): 30-41.

TCI กลุ่ม 1

21

Piyaporn Thorajake, Pitchanan Thiantongin, Ratchadaphorn Pisaipan, Jittraphorn Wongsrikaew and Ananya Dechakhamphu. (2021). A pilot study of the effect of Lom-Pa-Kang poultice on the pain relief in episodic migraine patients. Naresuan Phayao Journal. 14(3): 43-53.

TCI กลุ่ม 1

22

Warinee Sangprapai, Chutinun Prasitpuriprecha, Kaemwich Jantama and Sirima Suvarnakuta Jantama. (2021). Probiotics isolated from Thai fermented foods for potential uses against foodborne pathogens. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 27 (1): 1-11.

Inter Publication

 

                                 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery