สารบัญ

 

 

 คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

อาจารย์วาริณี แสงประไพ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต/

หัวหน้าสำนักงานคณบดี