สารบัญ

 

 

 คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยฯ