ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) น.ส.สมเจตน์ คงคอน

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Somjet Khongkhon

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

            คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

            โทรศัพท์   0-4535-2000-29 ต่อ 4300

            โทรสาร 0-4547-4051

            E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 4. ประวัติการศึกษา

 

ปีที่จบ

ระดับปริญญา

อักษรย่อปริญญาและชื่อเต็ม

สาขาวิชา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ประเทศ

2559

โท

วท.ม.

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2554

ตรี

พทป.บ.

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไทย

5. ความเชี่ยวชาญ

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

      1. Singhato, A., Booranasuksakul, U., Khongkhon, S., & Rueangsri, N. (2018). Acceptability of a High Protein Snack Using                    Artificial Sweeteners for People Living with HIV with Oral Problems. Current Research in Nutrition and Food Science, 6(3),                711-719.

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

       1. Singhato, A., Booranasuksakul, U., Khongkhon, S., & Rueangsri, N. (2018). Development of high protein snack using                       sucralose for people living with HIV with oral problems. In proceedings of the 12nd Ubon Ratchathani University Research              Conference (pp 167-175). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University.  (Oral Presentation)

       2. Singhato, A., Booranasuksakul, U., Rueangsri, N. & Khongkhon, S. Development of high protein snack using stevioside for               people living with HIV with oral problems. 14th Mahasarakham University Research Conference (MRC#14) “50 years                       Mahasarakham University Public Devotion Is a virtue of the Learned”, September 6-7, 2018, Mahasarakham University,                   Mahasarakham, Thailand. (Poster Presentation)

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

           หัวหน้าโครงการวิจัย

                   -การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

            -

          งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

           -