ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายศรัณย์ ฉวีรักษ์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. saran chaweerak

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มรภ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี              34160

4. ประวัติการศึกษา

       - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แพทย์แผนไทย) ม.รามคำแหง

       - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ม.ขอนแก่น

 

 

5. ความเชี่ยวชาญ - เภสัชกรรมไทย, การวิเคราะห์พฤกษเคมีในพืชสมุนไพร

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

          - Dechakhamphu A, Chaweerak S, Wongchum N, Wanna S, Nanthasamroeng D, Amornwong N. Tropical Fruit Peel Extracts                as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON                PHARMACEUTICALS, R03;NUTRACEUTICALS AND COSMETIC SCIENCE (IPNACS 2017) ;2017 3 August. The Tawana Hotel,              Bangkok, Thailand : Thai journal of pharmaceutical science TJPS Vol.40 (Supplement Issue) 2016 p 37-40.

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

          - Chaweerak S., Luecha P. HPLC Chromatographic Profile and Antioxidant activity of Fingerrootand Galangal. NHC14th The                14th  National Horticultural Congress; 18-20 November. Chonburi Thailand: King Mongkut’s Agricultural Journal; 2015. P                  813-822.

          - Saran Chaweerak, Prathan Luecha. HPLC Chromatographic Profile of “Tri-Ka- La-Phis” a Traditional Thai Herbal Formula.                  61 st The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2); 2015 28-30 January, 2015. Pullman Khon                Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS) 2015; 10: p. 310-311

          - Saran Chaweerak, Prathan Luecha. HPLC chromatographic pattern and antioxidant activities of “Tri-Ka- La-Phis” a                          Traditional Thai Herbal Formula. The 3rd International conference on Pharma-Food (ICPF2016) ;2016 16-18 November.                  Nippondaira hotel, Shizuoka, Japan.

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

           หัวหน้าโครงการวิจัย

                  -The study of biological activities of Kaempferia marginata Carey extract in Drosophila melanogaster

           ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                  -Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity

           งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                  -The study of microbiology pancreatic lipase enzyme inhibition from Rambutan and Santol peel extracts.

                  -The Study of tyrosinase enzyme inhibition model from the salak and tamarind peel extracts.

                  -The Study of aphrodisiac effect in Drosophilla melanogaster from Tee-Ka-la-Phis herbal formula extract.