ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวปิยะพร ทรจักร์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Piyaporn  Thorajak     

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์         

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง                อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

      โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300, 4302 / 087-4465416

      โทรสาร 0-4547-4051

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

2554

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)

2560

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 5. ความเชี่ยวชาญ

          การแพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย,gross anatomy, histology of anatomy neuroanatomy   

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

               - Thorajak P, Pannangrong W, Welbat J.U, Chaijaroonkhanarak W, Sripanidkulchai K, Sripanidkulchai B. Effects of Aged                   Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in Aβ-                             Induced Rats.Nutrients 2017, 9(7).

               - อาทิตย์ ลีประโคน, ปริศนา ขอมีกลาง, วิไลลักษณ์ สมปาง, อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย, ปิยะพร ทรจักร์. (2562). ผลของใบตำลึงต่อ                  ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน. วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น, 39(1), (มกราคม-มิถุ                    นายน 2560)

          6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

               - Thorajak P, Nillert N, Sripanidkulchai B, Sripanidkulchai K, Umka Welbat J, Pannangrong W. Effect of aged garlic                          extract on cognitive performance in rats affected by Alzheimer’s disease. Proceedings of anatomy association of thailand

                2015;38:145-148

               - Nillert N, Thorajak P, Sripanidkulchai B, Sripanidkulchai K, Umka Welbat J, Pannangrong W. Effect of aged garlic                          extract on recognition memory in β-amyloid induced rats. Proceedings of anatomy association of thailand 2015; 38:128-                  130

              - Saonak N, Mungpichiphat P, Saowaphan P, Pongpaladisai A, Leeprakhon A, Kamuttachat P, Thorajak P, Thammaporn                    C, Kosisut P. Effect of Ya Dok Khao Lozenge Remidies for smoking reduction among smokers at Kap Choeng Hospital,                     Surin Province, Thailand. Proceedings of URU Internationnal conference on science and technology 2016;140-145

          6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

                   หัวหน้าโครงการวิจัย

                      -        

                   ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                       -        

                   งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                      -