ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวปริยาภัทร สิงห์ทอง

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Pariyapat Singthong

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์         

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง            อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

      โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300, 4302 / 087-4465416

      โทรสาร 0-4547-4051

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

2555

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พท.ม (การแพทย์แผนไทย)

2557

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. ความเชี่ยวชาญ

          การแพทย์แผนไทย การนวดไทย  

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

    6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

         - กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, มุสิกร ธุศรีวรรณ, พรกรัณย์ สมขาว, สุภาวดี   นนทพจน์, พิชชานันท์   เธียรทองอินทร์, ปริยาภัทร สิงห์ทอง,                 กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์. (2562). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้                 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 9(1), (มกราคม-มิถุนยายน 2562)

          - ปริยาภัทร สิงห์ทอง, พรประภา ชุนถนอม, ศศิธร  ชูศรี. (2561). การประเมินเบื้องต้นในหลอดทดลองถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์                 ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม MCF7 ในตำรับยาบำรุงกำลังของหมอพื้นบ้าน.   วารสารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, 16(3).

          - Kuamsub S., Singthong P., Chanthasri P., Chobngam N., Sangkaew W., Hemdecho S., Kaewmanee T., and Chusri S.                    Improved Lipid Profile Associated with Daily Consumption of Tri-Sura-Phon in Healthy Overweight Volunteers: An Open-                  Label, Randomized Controlled Trial. Hindawi Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017: 1-6.

          - ขนิษฐา  สร้อยมาลุน, จิราพร  ระมาศ, วันเพ็ญ  กำลังดี,  และปริยาภัทร สิงห์ทอง. การศึกษาผลการรักษาอาการท้องผูกด้วยการนวด                  ไทย. วารสารหมอยาไทย. 2559

           - ปริยาภัทร  สิงห์ทอง, วะนิดา  ศูนยะราช, เพ็ญนภา  ไพคำนาม. ประสิทธิผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหัสธาราในการรักษาอาการ                 ปวดกล้ามเนื้อบ่า. วารสารหมอยาไทย. 2558

    6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

            - ปริยาภัทร สิงห์ทอง พรประภา ชุนถนอม ศศิธร ชูศรี. ความสามารถด้านการต้านอนุมูลอิสระ และการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของชาชง                    จากตำรับยาบำรุงกำลัง.การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 2560. 60-65.

    6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

            หัวหน้าโครงการวิจัย

                    - ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านมะเร็งในตำรับยาบำรุงกำลังของหมอพื้นบ้าน     

                      แหล่งทุน : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

            ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                    - ผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนในสตรีวัยกลางคนที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

                      แหล่งทุน : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

            งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                    - ปริยาภัทร  สิงห์ทอง, ภักศจีภรณ์ ขันทอง, กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์, ผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนในสตรีวัยกลางคนที่                         ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น (อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์)