ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอนัญญา เดชะคำภู

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Ananya Dechakhamphu

2. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์       

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง          อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

      โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300

      โทรสาร 0-4547-4051

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ประวัติการศึกษา

 

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ปีที่จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

2547

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

2552

5. ความเชี่ยวชาญ

          - ตัวชี้วัดทางชีวภาพของกระบวนการอักเสบ ชีวเคมีของกระบวนการอักเสบ    

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

 

ชื่อผลงานวิจัย

ปีที่พิมพ์

การเผยแพร่

แหล่งทุน

Screening for anti-pancreatic lipase properties of 28 traditional Thai medicinal herbs. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015. 5(12):1042-45.

2015

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 5(12):1042-45.

มรภ.อุบลราชธานีภายใต้โครงการโครงการ อพ.สธ.

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

2560

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560. 10 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีษะเกษ

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-cas9: เทคโนโลยีใหม่ด้านพันธุวิศวกรรมและความหวังในการรักษาโรค.

2560

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 31(31), 63-68.

-

Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity.

2017

วารสาร Thai journal of pharmaceutical science TJPS Vol.40 (Supplement Issue) (2017) p 37-40

มรภ. อุบลราชธานี

The relation of genders, size sand habitats of rice-field crabs (Esanthelphusa sp.) to the infection of lung fluke metacercariae in rice field     of Khamcharoen Village, Detudom District, Ubonratchathani Province.

2018

วารสาร KKU Sci. J. (2018), 46(1) 114-121.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. อุบลราชธานี

Longevity properties of medicinal plants.

2018

Journal of Science and Technology UBRU. p 63-71.

-

Effective Medicinal Plants for the Prevention and Treatment of Obesity.

2018

Journal of Science and Technology UBRU. p 57-62.

-

การพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ.

2561

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 1(7), 115-122.

สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีษะเกษ

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์

กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

2019

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ได้รับการตอบรับ)

สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีษะเกษ

Investigation of the kinetic properties of Phyllanthus chamaepeuce Ridl. various part extracts for the inhibition of pancreatic lipase activity

2019

Journal of Herbal Medicine. In press.

 

มรภ.อุบลราชธานีภายใต้โครงการโครงการ อพ.สธ.

การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

กำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

                -

          6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

                หัวหน้าโครงการวิจัย

                   1. การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                              อุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย

                   2. การสำรวจและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพะยอมในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัย                            ราชภัฏอุบลราชธานี

                ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                   1. การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

                   2. การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของชาชงสมุนไพร

                งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                   1. การพัฒนาชาชงจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น