ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางวาริณี   แสงประไพ

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Warinee Sangprapai

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

    คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    เลขที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300 / 089-5820525

    โทรสาร 0-4547-4051

    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

 

4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

2550

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม (สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์)

2553

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

     1. สรีรวิทยา

     2. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสรีรวิทยา

     3. การวิจัยในสัตว์ทดลอง

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

           - พวงรัตน์ ภักดีโชติ, ยุพา คู่คงวิริยพันธ์, วาริณี เบิกบาน, ปาริฉัตร ประจะเนย์, ปณต ตั้งสุจริต, วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์, วีรพล                             คู่คงวิริยพันธ์. (2557) เคอร์คูมินลดการตอบสนองของหลอดเลือดต่อการกระตุ้น  ระบบประสาทซิมพาเทติกในหลอดเลือดมีเซนเตอริก                   ของหนูความดันเลือดปกติและความดันเลือดสูงศรีนครินทร์เวชสาร. 29(3): 243-248. 

           วาริณี  เบิกบาน และ สุภาวดี  นนทพจน์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 3(2): 25-31.

     6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

           - พวงรัตน์ ภักดีโชติ, ยุพา คู่คงวิริยพันธ์, วาริณี เบิกบาน, ปาริฉัตร ประจะเนย์, ปณต ตั้งสุจริต, วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์, วีรพล                             คู่คงวิริยพันธ์. Curcumin Improves Vascular Function in Mesenteric      Vascular Beds of Hypertensive Rats.  1st International               Symposium on Traditional and           Alternative Medicine “An Integration of Traditional Healing and Western Medicine”                 16 December, 2014, Ubonratchathani Rajabhat University, Thailand.

           - ผลของการนวดไทยต่อผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือน. การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทาง               เลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อิมแพ็คอารี                 น่า เมืองทองธานี (2558)

           - Antimicrobial activities of Lactic acid bacteria isolated from Thai local fermented food 2559 “International Conference on                 Beneficial Microbes; ICOBM 2016” ในระหว่างวันที่ 31  พฤษภาคม - 2  มิถุนายน 2559 ณ Duangjitt Resort & Spa, Patong Beach               จังหวัดภูเก็ต

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

                   ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                         - การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรทาแก้บวม ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                   งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                         - การศึกษาประสิทธิผลของโปรไบโอติก พรีไบโอติกและซินไบโอติก จากสารสกัดแก่นตะวันและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

                         - การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรทาแก้บวม ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี