ประวัตินักวิจัย

1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสุภาวดี นนทพจน์

   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Supawadee Nontapot

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

    คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300                    โทรสาร 0-4547-4051

 

 

4. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

        แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

        มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

        ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

ระดับปริญญาโท

        สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

        ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555

 5. ความเชี่ยวชาญ

        การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

     6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

      - Nontapot, S.,Jundee, S.,Wongwila J., Chansod S., & Chueachai B. (2014, December). A study of wisdom of folk medicine: A case study of Phoyai Nootean Kabpuang at Ban nonyai, Kohae tambon, Khuangnai district, Ubonratchathani Province. Poster session presented at the 1st International Symposium, Ubon Ratchathani, Thailand.

      - Supawadee Nontapot. (2014, December). Knowledge and traditional healer drug used in the treatment of Gestational diabetes mellitus: Mor Jumpa Simma, Ubon Ratchathani  Province. The 1st International Symposium. Poster session presented at the 1st International Symposium, Ubon Ratchathani, Thailand.

      - วาริณี เบิกบาน, และสุภาวดี นนทพจน์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการหมอยาไทย, 3 , 52-61.

      - จริยา  ปัณฑวังกูร, สุภาวดี นนทพจน์ และสุภาพร  วรรณา. (2558). การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก : ภูมิปัญญาการรักษาด้วยยาสมุนไพรของหมอนิรันดร  อภิบาล. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, 25 หน้า.

      - จริยา  ปัณฑวังกูร, สุภาวดี  นนทพจน์ และสุภาพร  วรรณา. (2558). การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก : การรักษาแผลเบาหวาน โรคริดสีดวงทวารของหมอกิตติ  นาดูน. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, 35 หน้า.

      - จริยา  ปัณฑวังกูร, สุภาวดี  นนทพจน์ และจารุวรรณ  มังตระการ. (2558). การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก : ภูมิปัญญาการรักษาด้วยยาสมุนไพรของหมอสนิท  ศรีสรรพ์. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, 30 หน้า.

      - กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, มุสิกร ธุศรีวรรณ, พรกรัณย์  สมขาว, สุภาวดี นนทพจน์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, ปริยาภัทร สิงห์ทอง, กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์.(2562). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 9(1), (มกราคม-มิถุนยายน 2562)

      - สุภาวดี  นนทพจน์ และมุสิกร ธุศรีวรรณ .(2562). การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี .วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 9(1), (มกราคม-มิถุนยายน 2562).

      6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

 

       - 

     6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

              หัวหน้าโครงการวิจัย            

      - การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      - การพัฒนาตำรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอพื้นบ้าน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      - การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมลูกในแม่หลังคลอด

             ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

      - การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

      - การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

             งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

      - การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมลูกในแม่หลังคลอด