ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุพรรณฉัตร   หนูสวัสดิ์ (ชื่อเดิม นางมุสิกร  ธุศรีวรรณ)

2.ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suphannachat  Nusawat

(Mrs.Musikorn Tuseewan)

3.ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 อาคาร 52 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300  โทรสาร 0-4547-4051 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 5. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปวส.การแพทย์แผนโบราณประยุกต์

พ.ศ. 2544

อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)

วท.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พ.ศ. 2549

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พท.บ. การแพทย์แผนไทย

พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.ม. การสร้างเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปร.ด. เภสัชศาสตร์

พ.ศ. 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 6.สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  

          สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสปาเพื่อสุขภาพ

 7.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ                

          7.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

          Nusawat, S., Deelurd, K., Inthasoi, P & Thiantongin, P. (2022). Traditional Phytoremedies Used by Traditional Healers of Sisaket and Ubon Ratchathani Provinces of Northeastern Thailand to Treat Menstrual Disorders. Tropical Journal of Natural Product Research. 6(3), 345-353.

          Jintana Junlatat, Suphannachat Nusawat, Warinee Sangprapai and Saran Chaweerak. (2022). Antioxidative and anti-inflammatory effects of Thai traditional topical herbal recipe for osteoarthritis of knee. Naresuan Phayao Journal. 15(1): 11-22. January-April 2022.

          สุภารัตน์ สุขโท, วาริณี แสงประไพ, จินตนา จุลทัศน์, สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์ และพนิดา กมุทชาติ. (2565). ผลของโปรแกรมการประยุกต์ท่ารำในท้องถิ่นต่อสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 14(1): 99-115. 1 มกราคม-เมษายน 2565.

          สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์ และอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล. (2565). สภาพการดำเนินงานและปัญหาการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทยในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น. 1-13.

          วาริณี แสงประไพ สุภารัตน์ สุขโท จินตนา จุลทัศน์ สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์ และพนิดา กมุทชาติ. (2565). ผลระยะสั้นของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการทรงตัว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ. Koch Cha Sarn Journal of Science. 44 (1): 14-23.

          สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล. (2564). การศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทยในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย. วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 11(2): 39-50.

          พนิดา กมุทชาติ จินตนา จุลทัศน์ มุสิกร ธุศรีวรรณ วาริณี แสงประไพ และสุภารัตน์ สุขโท. (2564). การวิเคราะห์บริบทและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2). 26-39.

          Jintana Junlatat, Kanyarat Peng-ngummuang, Musikorn Tuseewan. Piyaporn Thorajake,Papassorn Opap, Sirilak Kumpapong, Siriporn Konkhayan and Niramai Fangkrathok. (2020). In vitro anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-microbial properties of local herbal recipe for diabetic ulcer treatment. Interprofessional Journal of Health Sciences.

          กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, มุสิกร ธุศรีวรรณ, จริยา ปัณฑวังกูร, พรกรัณย์ สมขาว, สุภาวดี นนทพจน์,กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ และปริยาภัทร สิงห์ทอง. (2562). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 27.

          สุภาวดี นนทพจน์, มุสิกร ธุศรีวรรณ. (2562). การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 67.

          สุภัทรา กลางประพันธ์, มุสิกร ธุศรีวรรณ และวิรุธน์ บัวงาม. การประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.หน้า 72-78.

          Pumthong, G., Nathason, A., Tuseewan, M., Pinthong, P., Klangprapun, S., Thepsuriyanon,D., et al.(2015). Complementary and alternative medicines for diabetes mellitus management in ASEAN countries. Princess of Naradhiwas University Journal, 23 : 612-625.

 

7.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ

          Musikorn Tuseewan. (2014). Traditional Thai Medicine as an Alternative Therapi amongCommunity. Oral session presented at the Appliance of Herbal Medicine,Jamu and other Complementary Alternative Medicine in Indonesian Integrative Medicine Surabaya,1st International Symposium of Traditional Complementary and Alternative Medicine. Shangri-La,12th-13th April 2014, 34-35. Indonesian.

 

7.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย 

     ผู้ร่วมวิจัย/โครงการ

 • การพัฒนากระเป๋าความร้อนสมุนไพรระบบไฟฟ้าลดอาการปวดหลังส่วนล่าง. ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
 • การพัฒนาอาชีพผู้พิการด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 • การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืนในเขตตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) ภายใต้กรอบ Health and Wellness Tourism โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ในชุมชนฐานราก : กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
 • โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรทาแก้บวม คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2561
 • การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
 • การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559
 • การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปงบประมาณปี 2558
 • การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2557